Skip to content

La nuova Chubb

La nuova Chubb

Chubb è la più grande compagnia assicurativa mondiale specializzata nel Property e Casualty quotata in borsa. Opera in 54 paesi e offre coperture property e casualty ad aziende e privati, coperture infortuni e malattia, riassicurazione e assicurazione sulla vita, a un gruppo diversificato di clienti.

La compagnia si distingue per la sua vasta offerta di prodotti e servizi, un’ampia capacità di distribuzione, l’eccezionale solidità finanziaria, un’eccellente attività di sottoscrizione, una grande esperienza nella gestione dei sinistri e l’utilizzo di competenze locali a livello globale.

Le compagnie di assicurazione di Chubb offrono servizi a multinazionali e imprese di medie e piccole dimensioni per coperture nei rami danni; clienti affluent e private caratterizzati da significativi patrimoni da proteggere; individui che acquistano coperture sulla vita, infortuni, malattia, case di proprietà, automobili e altre coperture assicurative di nicchia; imprese e affinity group che forniscono o offrono programmi di assicurazione contro infortuni e malattia e assicurazione sulla vita ai loro dipendenti o soci; assicuratori che gestiscono esposizioni con copertura riassicurativa.

Nel gennaio 2016, ACE Limited ha acquisito Chubb Corporation adottando a livello globale il rinnovato brand Chubb. La nuova Chubb  ha totalizzato alla fine del 2015, sommando entrambe le Società, un patrimonio di $160 miliardi e $37,5 miliardi di premi lordi.     

Con un patrimonio di 154 miliardi di dollari e 37.4 miliardi di dollari di premi lordi sottoscritti nel 2015* su base pro-forma, le principali compagnie assicurative del Gruppo Chubb mantengono una forte solidità finanziaria, con un rating AA da Standard & Poor’s e A++ da A.M. Best.

La società madre di Chubb è quotata alla Borsa di New York (NYSE: CB) e fa parte dell'indice S&P 500.

Chubb ha i propri uffici di rappresentanza a Zurigo, New York, Londra e in altre sedi, e impiega circa 31.000 persone nel mondo.

*Pro forma 31/12/2015 ACE e Chubb.

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE - PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJ

PŘIJETÍ PODMÍNEK

Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček („Vlastník, „my“ nebo „naše“) v rámci skupiny ACE Group (společně také jako „Skupina ACE“).  Skupina ACE je skupinou pojišťovacích a zajišťovacích společností, které na základě licence či jiného oprávnění provozují pojišťovací nebo zajišťovací činnosti v různých zemích a jurisdikcích po celém světě. Skupina ACE zahrnuje také společnosti, které poskytují další služby v pojišťovnictví a služby jiným zákazníkům.

Informace obsažené v tomto Prohlášení ochraně osobních údajů nejsou určeny pro použití v jakékoliv zemi nebo jurisdikci nebo jakýmikoli osobami, pokud by takové užití představovalo porušení zákona. V takovém případě nejste oprávněni vstoupit na tyto internetové stránky či jinak užívat informace uvedené na těchto internetových stránkách.

Není-li uvedeno jinak, používáním této nebo jakékoliv jiné internetové stránky Skupiny ACE, dáváte souhlas s tímto Prohlášení o ochraně osobních údajů a našimi Podmínkami používání. Kontrolujte prosím průběžně toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, vyhrazujeme si totiž právo kdykoliv ho změnit nebo doplnit, stejně jako naše podmínky.

Skupina ACE důsledně dbá neveřejných osobních údajů, které shromažďujeme od jednotlivců při návštěvě našich internetových stránkách. Chceme, abyste pochopili, jak a proč tyto údaje na našich internetových stránkách shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme. Tyto informace naleznete v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME NA TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE

Na našich internetových stránkách neshromažďujeme žádné Vaše osobní údaje, ledaže se rozhodnete nám je dobrovolně poskytnout. Za osobní údaje jsou považovány takové údaje, které jsou jedinečné ve vztahu k Vaší osobě a může se jednat o Vaše telefonní číslo, věk, jméno, adresu nebo rodné číslo. Pokud otevřete stránku, která požaduje osobní údaje, které s námi nechcete sdílet, nezadávejte prosím tyto údaje a ukončete návštěvu takové stránky.

Pokud nám poskytnete Vaše osobní údaje, budou tyto údaje použity pouze pro uvedené účely a nebudou dále prodávány, předávány či jakkoli zpřístupňovány mimo Skupinu ACE, ledaže (1) nám výslovně udělíte souhlas k takovému jednání, (2) je to nezbytné pro výkon činnosti našich smluvních partnerů a zprostředkovatelů, (3) účelem takového jednání je poskytnout Vám naše produkty nebo služby, (4) v případě marketingu budou údaje zpřístupněny výhradně subjektům, se kterými jsme ve smluvním vztahu, (5) zpřístupnění údajů je nezbytné v souvislosti s fúzí, konsolidací, akvizicí, převodem nebo jinou podnikovou restrukturalizací nebo (6) je vyžadováno nebo povoleno zákonem.

DŮVĚRNOST A BEZPEČNOST

Přístup k Vašim osobním údajům shromážděným prostřednictvím našich internetových stránek mají pouze naši zaměstnanci, zaměstnanci našich poboček a ostatní, kteří tento přístup nezbytně potřebují, aby Vám mohli poskytnout služby nebo aby je mohli použít v průběhu běžného obchodního styku. Používáme administrativní, technická a fyzická zabezpečení k ochraně osobních údajů. Pokud na internetových stránkách vkládáte citlivé osobní údaje (jako například číslo kreditní karty nebo rodné číslo), zašifrujeme je použitím technologie SSL nebo technologie jí obdobné během přenosu dat. Nicméně prosím mějte na paměti, že elektronické komunikace včetně internetu nejsou zcela bezpečné a my v tomto ohledu nemůžeme zaručit kompletní zabezpečení Vašich údajů.

VAŠE PRÁVO OVĚŘIT SPRÁVNOST SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Je pro nás důležité udržovat osobní údaje správné a aktuální. Můžete proto žádat zpřístupnění a opravu Vašeho osobního údaje, s výjimkou údajů týkajících se vznesených nároků a trestního či občanskoprávního řízení. V takovém případě nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Pro Vaše potřeby můžeme na našich internetových stránkách uvádět odkazy na jiné internetové stránky, které však nepodléhají naší kontrole. V takovém případě nejsme odpovědni za postupy ve vztahu k ochraně osobních údajů na těchto internetových stránkách, stejně jako za služby nebo produkty nabízené jejich prostřednictvím nebo za kterýkoli jejich další obsah. Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na takových internetových stránkách se nezapomeňte prosím nejprve pečlivě seznámit se zásadami ochrany osobních údajů platnými pro dané internetové stránky.

POUŽITÍ "COOKIES" NEBO JINÝCH NÁSTROJŮ SBĚRU DAT

Cookie je informace, kterou webový server může umístit na Vašem počítači během Vaší návštěvy dané internetové stránky. Cookies jsou běžně používané internetovými stránkami za účelem zvýšení pohodlí uživatelů a není nám známo, že by v souvislosti s nimi mohlo dojít k přenosu počítačového viru nebo k jinému poškození Vašeho počítače. Trvání většiny cookies je omezeno na dobu jedné návštěvy internetových stránek (resp. do uzavření internetového prohlížeče); jiné mohou zůstat na Vašem počítači, dokud je neodstraníte.

Cookies používáme pro různé účely - například pro zajištění plynulosti užívání našich internetových stránek při Vaší návštěvě, ke shromažďování údajů o používání našich internetových stránek nebo k tomu, aby naše servery rozpoznaly Váš počítač, a Vy jste tak nemuseli zadávat Vaše údaje pokaždé, kdy se na naši internetovou stránku vrátíte.

Naše cookies sledují pouze Vaši činnost vztahující se k online aktivitě na těchto internetových stránkách a nikoliv Vaše další internetové aktivity. Naše cookies neshromažďují Vaše citlivé osobní údaje.

Můžete se rozhodnout, zda a jak Váš počítač bude přijímat cookie, a to pomocí konfigurací předvoleb ve Vašem prohlížeči. Pokud se však rozhodnete odmítnout cookies, nebudete moci používat některé z našich online produktů a služeb nebo některé další funkce na internetových stránkách.

V některých případech může dojít k nastavení cookies na našich internetových stránkách či shromáždění informací cookie i ze stran třetích subjektů. V některých případech můžeme rovněž provozovat naši internetovou stránku prostřednictvím webového serveru třetího subjektu. V takových případech dochází k používání cookies vždy v souladu s výše uvedenými pravidly.

Vedle cookies můžeme využívat také jiné způsoby pasivního shromažďování údajů, a to pouze ve vztahu k údajům, na základě kterých nelze identifikovat jejich subjekt. Jedná zejména o data o Vašem užívání našich internetových stránek, a to např. prostřednictvím „clear GIFs“ (drobná data, která mohou být uložena v obrázcích na našich internetových stránkách a která nám umožní sledovat Vaše užití našich stránek) a analýzou „click stream“ dat (virtuální stopa, kterou ponecháte po prohlížení internetu a sledování našich internetových stránek). Prostřednictvím „clear GIFs“ a „click stream“ dat získáváme výhradně údaje o pohybu na našich internetových stránkách, ze kterých není možná identifikace subjektu. Chcete-li zabránit clear GIFs ve sledování Vaší aktivity, můžete tak učinit blokací cookies. Tím rovněž zabráníte sběru některých dalších anonymních informací jako například Vaší IP adresy; „clear GIF“ bude evidovat Vaší návštěvu na našich stránkách jako anonymní.

Vedle údajů získaných z cookies, použitím „clear GIFs“, analýzou „click stream“ dat a dalšími způsoby můžeme získávat i další anonymní údaje, které poskytnete online, například když použijete naše kalkulátory nebo nástroje.

Vyhrazujeme si právo použít a sdílet souhrnné a anonymní údaje (včetně údajů shromážděných od Vás a ostatních uživatelů prostřednictvím našich internetových stránek, nástrojů a kalkulátorů) pro jakýkoli účel a jakoukoli třetí stranou, pokud to není v rozporu se zákonem.

ZMĚNY PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Toto Prohlášení o ochraně údajů může být průběžně měněno. Veškeré změny budou účinné okamžikem jejich zveřejnění. Vaše další používání některé z našich internetových stránek po zveřejnění těchto změn bude považováno za souhlas s těmito změnami. Pokud se změnou Prohlášení o ochraně údajů nebudete souhlasit, nepoužívejte prosím naše internetové stránky.

KONTAKTUJTE NÁS

Přejete-li si ověřit Vaše osobní údaje anebo máte-li nějaké otázky týkající se Prohlášení o ochraně údajů či chcete-li dozvědět více o tom, jak chráníme Vaše soukromí, kontaktuje nás prosím na ACE Group Holdings Corporate Communications c/o Web Manager, 1133 Avenue of the Americas, 44. patro, New York, NY 10036, Spojené státy americké.

Poslední aktualizace: 22. srpna 2011